Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

colorfulvillain
14:32
7569 bc4d 500
Reposted from0 0
colorfulvillain
14:31
4084 7c1f 500
colorfulvillain
14:31
14:27
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viatoniewszystko toniewszystko
14:26
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viatoniewszystko toniewszystko

August 11 2017

23:29
6353 357e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
colorfulvillain
23:29
3733 8bc6
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatoniewszystko toniewszystko
colorfulvillain
23:28
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viatoniewszystko toniewszystko
23:27
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
colorfulvillain
23:27
23:26
colorfulvillain
23:25
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
colorfulvillain
23:25
colorfulvillain
23:25
colorfulvillain
23:25
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
colorfulvillain
23:25
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viarawwwr rawwwr
colorfulvillain
23:25
8919 3427 500
Reposted fromMidoriShogai MidoriShogai viarawwwr rawwwr
colorfulvillain
23:24
colorfulvillain
23:24
colorfulvillain
23:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl