Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

colorfulvillain
22:15
Diabeł nie śpi z byle kim.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted frompannaklio pannaklio viahavingdreams havingdreams
colorfulvillain
22:13
Czas bywa przerażający, kiedy zwraca się na niego uwagę.
— S. R. Masters
22:10
colorfulvillain
22:09
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
colorfulvillain
22:08
22:08
9465 8ba9 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viahavingdreams havingdreams
colorfulvillain
22:08
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viairmelin irmelin
colorfulvillain
22:01
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
colorfulvillain
21:59
colorfulvillain
21:56
7314 7090 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
colorfulvillain
21:55
21:55
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viainsanedreamer insanedreamer
colorfulvillain
21:54
colorfulvillain
21:53
7238 76fe 500
Reposted fromTamahl Tamahl vialifedownthespiral lifedownthespiral
colorfulvillain
21:51
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
21:51
6088 8068 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
colorfulvillain
21:50
colorfulvillain
21:49

February 12 2019

colorfulvillain
22:52
6465 8b30 500
nie radzę sobie.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viashitsuri shitsuri
colorfulvillain
22:51
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl