Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

colorfulvillain
15:08
3506 fb6c 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
colorfulvillain
15:06
14:55
8782 7016 500
Reposted fromthetemple thetemple viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:15
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata
colorfulvillain
14:15
8900 8145 500
Reposted frommariet mariet viagdziejestola gdziejestola
colorfulvillain
14:14
colorfulvillain
14:13
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
colorfulvillain
14:13
6063 fbdf 500
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel viaMrrruk Mrrruk
colorfulvillain
14:11

November 17 2017

22:45
3245 c22f 500
22:45
22:45
2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viarandoom randoom
colorfulvillain
22:44


ceci n'est pas une guitare
colorfulvillain
22:44
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viarandoom randoom

November 16 2017

colorfulvillain
22:40
Reposted fromMoonTide MoonTide viagdziejestola gdziejestola
colorfulvillain
22:31
colorfulvillain
22:22
2347 e539
colorfulvillain
22:14
8068 a4a4
Reposted from777727772 777727772 viadynamite dynamite
colorfulvillain
22:09
3387 6045 500
colorfulvillain
22:08
3942 d774 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl